Հղիության 7-րդ ամսում գտնվող կինը նկատեց, որ որո վայնը անհասկանալի ձևով մեծանում է․ Երբ գնաց ծննդատուն, նրա մոտ վազեց ողջ բուժ․անձնակազմը․․․Այդպիսի բան լինում է 40 տարին 1 անգամ

Հղիության 7-րդ ամսում գտնվող կինը նկատեց, որ որ ովայնը անհասկանալի ձևով մեծանում է․ Երբ գնաց ծննդատուն, նրա մոտ վազեց ողջ բուժ․անձնակազմը․․․Այդպիսի բան լինում է 40 տարին 1 անգամ Գիլմերինան ու Ֆերնանդոն երկար տարի ներ երջ անիկ ապրում էին համատեղ կյան քով ու մեծացնում իրենց 2 սիրված զավակ-ներին, իսկ վերջերս էլ հայտնի դար ձավ, որ նրանց ընտանիքո ւմ համալրում է սպասվ ում։

Բոլորն ուրախացան և սկսեցին պատ-րաստվել փոքրիկի լույս աշխարհ գալուն։ Քանի որ դա Գիլմերինայի առաջին հղիությունը չէր, կինը չէր շտապում գնալ բժ իշկի մոտ՝ կոնսու լտացիայի, քա-նի որ վստահ էր, որ իր մոտ ամեն ինչ կար գին է։Հղիո ւթյունը լավ էր ընթա նում, սակայն ժամկ ետի կեսին կինը նկա տեց, որ իր որո վայնը չափա-զանց արագ է մեծանում, իսկ մաշկի վրա հայտնվել էին մեծ կապտ ուկներ։Վերջի վերջո, երբ ամուսինները հասկացան, որ այս հը-ղիությունը զգալիորեն տարբերվում է առաջին երկուսինց,

որոշեցին գնալ հիվ անդանոց։ Գիլմերինային հետազոտեցին, իսկ ՈՒՁՀ-ի արդյո ւնքը շշմեցրեց բոլ որին։Պարզ-վեց, որ կինը սրտի տակ 5 փոքրիկների էր կրում։ Բժի շկները նախազգո ւշացրեցին, որ նման հղիո ւթյունը սովորաբար բարդ է ընթ անում, իսկ փոք րիկները կարող են ժամկետից շուտ ծնվել, և դա կարող է անդրա դառնալ նրանց առո ղջո ւթյան վրա։Բարեբա խտաբար, գտնվե-լով բժի շկների խիստ հսկողութ-յան տակ՝ Գիլմերինան իրեն լավ ու ապահով էր զգում, իսկ ամուսինը հոգ էր տա-նում սիրելի կնոջ մասին։

Ծննդաբերո ւթյունը հաջող անցավ, դրան 8 բժի շկ և 10 բու ժքույր էին մաս նակցում։Նրանց օգնության շնորհիվ՝ լույս աշխարհ ե-կան 5 առողջ փոքրիկներ․ 3 աղջիկ և 2 տղա։Այսօր երեխաները մեծա նում ու ամեն օր ուրա-խացնում են ծնողներին իրենց ներ-կայությամբ։Հիասքանչ ընտան իքին բարեկեցություն ու հաջողություն ենք մաղթում։