Երբևէ ուշադիր նայե՞լ եք ձեռքի ճկույթին․ Այն հստակ բնութագրում է Ձեզ և Ձեր բնավորության թաքնված գծերը

Երբևէ ուշադիր նայե՞լ եք ձեռքի ճկույթին․․․Այն հստակ բնո ւթագրում է Ձեզ և Ձեր բնավորո ւթյան թաքնված գծերը։Զարմանալի է, բայց մատների երկարո ւթյունն արտացոլում է մարդու բնավորությունը: Ճկո ւյթի հիման վրա՝ մարդկանց կարելի է բաժանել երեք խմբի: Տեսակ 1 Եթե ճկույթը քիչ բարձր է մատնեմատի գծից, ապա մարդը պատ կանում է այն տեսակին, ովքեր ավելի շատ են տալիս, քան իրենցից պահան ջվում է: Դա վերա բերվում է և պրոֆե սիոնալ գործո ւնեությանը, և անձն ական կյանքին և անձնական հարաբերություններին: Ընդ որում, դա լինում է ներքին պահա նջարկով, այլ ոչ թե որևէ մեկի ցուցումների շնորհիվ:

Այս մարդկանց կարելի է վստահել ցանկացած գաղտնիք: Այսպիսի մարդիկ երբեք չեն փոխում կարծքիը: Միակ բանը, որ նրանք ակնկալում են ուրիշներից, դա արդարությունն է: Տեսակ 2 Կարճ ճկույթ, որ չի հասնում մատնե մատի գծին:Այս մար դիկ էմոց իոնալ են, զգայուն: Մեծ ցավ են զգո ւմ այն մարդկանց հարվածից, ում նրանք ամ ենից շատն են վստահում:Այս մարդիկ պատրաստ են թողնել գործերը և վազել օգնության: Եթե նրանք մեկին մոտ են ընդունել իրենց սրտին և հոգուն, ապա այդպես էլ կմնա ընդմիշտ: Մեծ զգայունության շնորհիվ լավ են հաս կանում ուրիշ մարդկանց էմոցիաները, աջակցում են նրանց: Կիսվում են հոգու ջերմությամբ, և դրա շնոր հիվ դեպի իրենց են ձգում նրանց, ովքեր ջերմության, ուշադրության, հոգա-տարության կարիք ունեն:

Տեսակ 3 Ճկույթը հասնում է մատնե մատի գծին: Այս մարդիկ հավաս արակշռված են, հակ ված են կարգա պահության, համերաշխության, անգիտա կցաբար հեռ անում են քաոսից: Նրանց դուր է գալիս, երբ ամեն ինչ իր տեղում է: Նրանց կարող է հունից հանել կյանքում հավասակշռության բացակա յությունը:Այսպիսի ճկույթ ունեցող մար-դիկ էմոցիոնալ և ինտելեկտուալ առումով հավասարակշռված են: Նրա մտքերը կարգավորված են, միտքը ձև-ավորում է ճշգրիտ վերլուծությունից հետո: Նա լավ կմտածի՝ մինչ եզրակացություն անելը: Այս մարդիկ ինքնա-վստահ են սեփական անձի խորությունը հասկանալու շնորհիվ, իսկ նրա որոշումը դժվար է փոխել: