Ծնողական ժողովին եկած տղամարդու արարքը ստիպեց բոլորին ամ ոթից կարմրել․ Գրասեղաններ, գումար ու միակ ադեկվատ հայրիկը

Ծնողական ժողովին եկած տղամարդու արարքը ստիպեց բոլորին ամո թից կարմրել․ Գրասեղաններ, գումար ու միակ ադեկվատ հայրիկը․․․ Մտերիմ ըն կերս ունի իր փոքր, բայց եկամ տաբեր սեփ ական բիզնեսը, որով զբաղ վում է արդեն մոտ 10 տարի, սակայն նա այն-քան համեստ մարդ է, որ նույնիսկ բարեկամներից շատերը չգիտեն, որ նա տնօրեն է, ոչ թե սովորական աշխատող։ Հագուկապն էլ տարիների ընթացքում չի փոխվում․ հասա րակ մայկա, ջինսե տա բատ, ուսապ արկ ու հին հե ռախոս։Պատմո ւմ եմ մի պատ-մություն, որը տեղի է ունեցել մի քանի տարի առաջ։ ԳՈՎԱԶԴ02:12Իմանալ ավելին Դպրոցում, որտեղ սովո րում էր նրա աղ ջիկը, որոշել էին փոխել գրա սեղանները։ Չնայած, որ դրանք այնքան էլ վատ վիճ ակում չէին, միև նույնն է, ծնողա կան կոմիտեն եկել էր այն եզրա հանգման, որ նորի կարիք կա։ Իսկ դրանք մոտա վորապես

այսպիսի տեսք ունեին․ -Դե լավ, որո շեցին, որոշեցին։ Ծնողա կան ժողով կազմա կերպեցին, բուռն քննարկո ւմներից հետո աշա կերտների ծնող ները բաժանվեցին երկու ոչ հավասար խմբերի․ մի մասը նրանք էին, ովքեր համաձայն էին, իսկ մյուս խումբը՝ 7 հոգին, հրաժարվեցին, քանի որ չունեին գումար։ Երբ ընկերս առաջարկել է բոլորին մի քիչ ավել գումար տալ, որպեսզի մյուս 7 երեխաների համար նույ-նպես սեղաններ գնեն, ծնողները սկսել են վիճել ու հայտնել են, որ իրենք հիմար չեն, ինչու պիտի որևէ մեկի փոխարեն վճարեն։ Չունեն հնարավորո ւթյուն, թող ինչ պես նստել էին հին սեղ անի դիմաց,

այդպես էլ նստեն։ Արդյո ւնքում ընկերս առհ ասարակ հրաժարվել է գումար տալ, իսկ նրա ասածներին, որ դա կհանգեցնի երեխաների՝ «աղքատների» ու «հարուստների» դասակար-գման, ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձրել։Ի վերջո եկել է եր կար սպաս ված պահը, երբ բերել են նոր գրա սեղանները։ Հին սեղանները դասարանից հանե լուց հետո թողել են 4 հատը, որոնց դիմաց պիտի նստեին «ցածր կարգի» աշակերտները։ Կա-րևորն այն էր, որ մայր իկները երջանկո ւթյունից փայլում էին, երբ նայո ւմ էին նոր սեղանի մոտ նս տած իրենց զավակին։ Բայց դա տևեց ուղիղ 1 օր։ Հաջորդ օրը դպրոց եկածները հայտ նաբերեցին նոր սեղան ներ ու հատուկ ման կական աթ ոռներ՝ այն 4 հատ առանձնացվածների փոխարեն։Մոտավորապես այսպիսի․

Երևի կարիք չկա նշելու, որ ընկե րոջս շնոր հիվ էր նման բան եղել։ Ու այն նույն մայ րիկները, որ հպար տանում էին իրենց արա-ծով, վազո ւմ էին ընկե րոջս հետևից ու պահանջում նու յնից գնել, քանի որ այդպես անար դար է։ Ինչու պիտի մեկը փայտե աթո-ռին նստի, իսկ մյուսը՝ փափուկ։ Հպարտ ընկերս էլ պատասխանել է․ —Դուք չէիք ուզու՞մ, որ լինի անհավասարություն, դե ստացեք։