Ամուսինը նկատեց, որ ամեն օր իր դրամապանակից գումար է պակասում և որոշեց տանը գաղտնի տեսախցիկ տեղադրեց․ Օրեր անց, երբ նայեց նկարահանումները, շոկի ենթարկվեց

Ամուսինը նկատեց, որ ամեն օր իր դրամապանակից գումար է պակասում և որոշեց տանը գաղտնի տեսախցիկ տեղադրեց․ Օ-րեր անց, երբ նայեց նկարահանումները, շոկի ենթարկվեց․․․Տեղադրված տեսախցիկը պիտի բացահայտեր գո ղին, սակայն արդյո ւնքում անսպա սելի մի բան բացա հայտվեց․․․ Անհետացող գո ւմարի մասին ճշմարտո ւթյունն իմանալու փոր ձերը տղամարդո ւն օգնեցին ավելի կարևոր բան բացա հայտել․․․Ընտանիքի հայրը ուշադրություն դարձրեց, որ տնից գումար է անեհտանում։ Այն տարբերակը,որ տուն ամեն օր գ ող է մտնում,

նա բացառեց, քանի որ փական ները կոտրված չէին, բացի այդ ամեն օր քիչ գումար էր անհետանում։Տղամարդուն անհանգստացնում էր ոչ այնքան գումարը, որքան բուն երևությը։Գողո ւթյունը բացա հայտելու մի քանի անհաջող փորձերից հետո նա որոշեց ավելի վճռական գործել։ Տղամարդը տեսախցիկ տեղադրեց սենյակում, որտեղ պահում էին գումարը։ Այն, ինչ հայրը տեսավ արդյունքում, ցնցեց նը-րան։Նա երկար ժամանակ ուշքի չէր գալիս,արտասվում էր․․․տեսախցիկը նկարա-հանել էր նրա կրտսեր որդուն։Հենց նա էր վերցնում մետաղադրամները։Պարզվեց, որ երեխան հավա քում էր ամբողջ գո ւմարը, որը ծնողները

նրան տալիս էին քաղցրավենիք գնելու համար, բացի այդ նա վերցնում էր ծնող ների մետաղա դրամները, որ ըն-տանիքի հետ միասին մեկնի հանգստանալու։Հայրը որոշեց զրուցել որդու հետ․ նա բացատ րեց, որ առանց թույլտվո ւթյան գումար վերցնել չի կարելի, քանի որ դա համար վում է գրպանա հատություն։Տղան տխրեց․․․ նա ասաց, որ շատ էր ուզում ընտա նիքին ծով տանել․․․ Հայրը համբո ւրեց որդուն ու խոստա ցավ ինքնո ւրույն կարգավորել ֆինանսական հարցերը, որ կարողանան անմոռանալի հանգիստ վայելել։