Իսկ Դուք գիտեք, թե ինչն է ձեռքերի ափերի քոր գալու իրական պատճառը․Դա այն չէ, ինչը գիտեիք մինչ հիմա

Իսկ Դուք գիտեք, թե ինչն է ձեռքերի ափերի քոր գալու իրական պատճառը․․․Դա այն չէ, ինչը գիտեիք մինչ հիմա Վաղ ժամա նակներից մար դիկ հավատո ւմ էին, որ ձեռքի ափերի քորը խորհրդանշում է կամ գո ւմար, կամ հանդի պում։ Բայց իրականում կանխ ագուշակումներն ավելի շատ են, և դրանք բոլորը կախված են որոշակի գործոններից։ Ինչու է քոր գալիս աջ ձեռքի ափը Եթե ծա կծկոց եք զգում՝ էմոց իաները, որոնք վաղուց կո ւտակել եք ձեր մեջ, փորձում են դուրս գալ։ Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ վերլուծել

բոլոր իրադարձությունները,որոնք կարող էին հանգեցնել բացաս ական հետևանքների և մինչ օրս տանջում են ձեզ։ Դրան ցից անհրա ժեշտ է ազատվել, և աջ ձեռքի ափի ծակ ծկոցները ահազանգում են հենց դրա համար։ Խուտուտ՝ աջ ձեռքի ափի մեջ․ մոտենում է իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է կատարել կարևոր ընտրություն։ Ձեզ սպասում են մեծ փոփոխություններ, և խո ւտուտը վկայո ւմ է այն մասին, որ դուք լիովին պատ րաստ եք ճակա-տագրի նման շրջադարձին։ Քոր է գալիս աջ ձեռքի ափը՝ շուտով կլինի կարևոր հանդիպում։ Վաղ ժամանակ ներից, ըստ ավանդո ւյթի, աջ ձեքը կան խազգում է,

որ մարդ հանդի պելու է մտերիմ կամ լավ մարդու հետ, և դրա համար ազդանշան ներ է ուղարկում։ Ինչու է քոր գալիս ձախ ձեռքի ափը Ձախ ձեռքը քոր է գալիս ոչ միայն գումար, ալև ճակատագրի կողմից այլ նվերներ ստանալուց առաջ։ Ձախ ձեռքի ափը քոր է գալիս մեծ եկամուտ ունենալուց, ինչ-որ բան շահե լուց կամ գտնելուց առաջ։ Ծակծկում է ձախ ձեռքի ափը՝ կո ւնենաք պաշ տոնի բարձրա ցում, աշխատավարձի ավելացում։ Ձախ ձեռքի ափի մեջ խուտուտ՝ կլինեն մեծ ծախսեր, թանկարժեք, բայց անպետք գնում կկա տարեք։