Դիզ բակտե րիոզն ու ստ ամո քսի խո ցը բու ժելու բն ական միջոց

Ստ ամոքսի խո ցը լուրջ խն դիր է, որի դեպքում ա խտահար վում է ստամոքսի լո րձաթաղ անթն ու առաջանում են խո ցեր: Սովորաբար այս հիվ անդությ ունը դրսևորվում սաս տիկ ցա վերով ու ինքն ազգացող ության վա տացմամբ: Առավել հաճախ ստ ամոքսի խոց երի առաջացումը պայմանավորված է լինում հե լիկոբակ տեր պի լորի բա կտերի աների առկայությամբ, որոնք կարող են գոյատևել անգամ ստ ամոքսի թ թվային միջավայրում: Այս հիվ անդությունը հարկավոր է ժամանակին ախ տորոշել ու բու ժել, այլապես այն կարող է վերածվել քաղ ցկեղի,

ինչը խիստ կբարդացնի բո ւժումը: Խո ցերի առկայության դեպքում սովորաբար նշանակվում է հատուկ բո ւժում, սակայն գոյություն ունի մի բնական միջոց, որը կօգնի ոչ միայն բուժել խո ցերն ու վերականգնել ստ ամոքսի լոր ձաթաղանթը, այլև կազատի աղ իների հետ կապված մի շարք այլ խն դիրներից և դրանց տհ աճ հետևանքներից: Այս դե ղամիջոցի հիմնական բաղադրիչը նուռն է, որը հաճախ օգտագործվում է ար յան մաքրման ու բարելավման, ինչպես նաև անեմիայի (սակ ավարյունո ւթյուն) բուժման համար: Սակայն այն նաև շատ օգտակար է ստ ամոքսի խո ցերի դեպքում: Բաղադրությունը. 10-12 գրամ նռան չորացրած կեղև, 200 մլ ջուր: Պատրաստման եղանակը.

Դե ղամի ջոցը պատրաստելու համար հարկավոր է նռան չորացրած կեղևներին ավելացնել եռման ջուր, այնուհետև ծածկել տարրան կափարիչով և թրմել 25-30 րոպե: Օգտագործման եղանակը. Ստացված թո ւրմը հարկավոր է խմել օրական 4 անգամ 50 մլ: Բո ւժման կուրսը տևում է 7 օր (առանց ընդհատումների): Ընդ որում՝ այն կօգնի բուժել ոչ միայն ստ ամոքսի խո ցերը, այլև բարակ աղիների խո ցերը, կո լիտն ու դիս բակտերի ոզը: