Ինչո՞ւ են թմ րում ձեռքերը. 7 վտ անգավոր հիվ անդություններ, որոնք կարող են թ մրում և ծա կոցներ առաջացնել

Ցանկացած մարդ էլ երբեմն զգում է զգայունության կորուստ ոտքերի և ձեռքերի շրջանում, ինչը զուգորդվում է թույլ ծա կո ցներով ու այ րոցի զգացումով։ Այդ երևույթն առաջանում է ա րյան շրջանառության ժամանակավոր դադարի պատճառով, և դրանից ազատվելու համար պետք է պարզապես շարժվել կամ փոխել դիրքը։ SKIP STOPPED Սակայն անհարմար ու սխալ դիրքն այդ երևույթի միայն պատճառները չեն։ Եթե նման երևույթը Ձեզ մոտ պարբերաբար կրկնվում է, ապա պետք է անհապաղ դիմել բ ժշկի, քանի որ դա կարող է լինել շատ լուրջ հի վանդության ախ տանիշ։ News-ը Ձեզ ենք ներկայացնում 7 հի վանդություն, որոնք կարող են թմրում և ծակոցներ առաջացնել։

1. Պարանոցային օստ եոխոնդրոզ Ո ղնաշարի պարանոցային հատվածի ցանկացած տեսակի շե ղումները հանգեցնում են նշված հատվածի նյ արդերի ճզմմանը, ինչն էլ իր հերթին դառնում է թ մրության և ծա կոցների պատճառ և կարող է գ լխացա վեր և կոորդինացիայի հետ խնդիրներ առաջացնել։ 2. Բազմակի սկ լերոզ Քչերն են հասկանում, որ սկ լերոզը ոչ թե մոռացկոտությունն է, այլ բավականին լուրջ հի վանդություն։

Գ լխուղ եղի և ո ղնու ղերի նյարդային բջիջների վն ասման հետևանքով տեղի է ունենում նե յրոնային իմ պուլսների անցման խափանում։ Այդ դեպքում նվազում է զգ այունությունը, և ձեռքերում ծա կոցներ են զգացվում։ 3. Թո ւնելային սի նդրոմ Այս սինդրոմն առավել հաճախ հանդիպում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր զբաղվում են ձեռքի միատոն աշխատանքով՝ ծրագրավորողներ, դերձակներ, երաժիշտներ։ Մատների կրկնվող շարժումների հետևանքով տեղի են ունենում ջղաձգումներ, իսկ ձգվող ջլ երն անցնում են նեղ «թունելի» միջով։ Այդ ձ գումների հետևանքով սեղմվում է նյ արդը, ինչն էլ առաջացնում է թ մրում և ծա կոցներ, հատկապես՝ դաստակի հատվածում։

4. Վերջույթների երակների թրո մբոզ Այս հի վանդությունը նույնպես թմրում է առաջացնում։ Թր ոմբոզը դանդաղեցնում է ար յան շրջանառությունը, ինչի պատճառով էլ խանգարվում է վերջույթների աշխատանքի համար անհրաժեշտ տարրերի մատակարարման գործընթացը։ Թր ոմբոզը կարող է առաջացնել ծա կոցներ, ջղաձգություններ, գան գրենա և նույնիսկ մ ահ՝ թրոմբի պոկման դեպքում։ 5. Անիմեք և շաքարային դիաբետ Այս հի վանդությունները շատ հաճախ ուղեկցվում են ա րյան շրջանառության խափանմամբ, ինչն առաջացնում է թմ րում ու ծա կոցներ։

6. Նևր ալգիա Ուս ային հյուսվածքների նևրա լգիան կամ շրջակա հյու սվածքների երկարաժամկետ բո րբոքային վիճակը կարող են առաջացնել ցա վի նոպաներ, որոնց հաջորդում են թմ րածությունն ու ծա կոցները։ 7. Ար յան ուղ եղային շրջանառության խափանում (ինսուլտ) Սա ձեռքերի թմ րումի ամենավտանգավոր պատճառն է։ Եթե ձեռքերի թմ րումն ուղեկցվում է ստորին վերջույթների աշխատանքի խափ անմամբ, բժ ժածությամբ, ուժեղ գլխ ացավերով և խոսքի ու տեսողության աղա վաղմամբ, ապա անհապաղ դիմեք բժ շկի խորհրդատվությանը։