Կարևոր՝ 18 տարեկան և բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիների համար

Ո՞ր դեպքում 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձինք անվճար բու ժօգ նություն կստանան․ նախարարի հրամանը։ Առո ղջապահ ության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ապրիլի 13-ին հրաման է ստորագրել, որով փոփոխություն է կատարել բնակչությանը (18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հի վանդ անոցային անհետաձգելի բ ժշկ ական օգնո ւթյուն պահանջող հիվ անդութ յունների և վիճակների, բնակչությանը (մինչև 18 տարեկան անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հի վանդան ոցային անհետաձգելի բժ շկա կան օ գնություն պահանջող հի վան դությունների և վիճակների ցանկերը հաստատելու մասին հրամանում։

Սահմանվել է նոր ցանկ, որը ներկայացվում է ստորև։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 16-ին։ ՑԱՆԿ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ) ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՀԻ ՎԱՆԴ ԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՆՀ ԵՏԱՁԳԵԼԻ Բ ԺՇԿ ԱԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻ ՎԱՆԴ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ․

1. Վե րակե նդանացման միջոցառումներ և ին տեն սիվ թե րապիա պահանջող հիվ ան դություններ և վիճակներ`1) շո կային վիճակներ՝ 2-րդ և ավելի աստիճանի, 2) կո մատ ոզ վիճակներ, 3) դի աբ ետիկ հիպ ոգլի կեմիկ կ ոմա (1 օրվա գնով),4) սուր շն չական անբ ավարա րություն 2-րդ աստիճանի և բարձր (զ արկե րակային ար յան թթ վածնի պա րցիալ ճ նշման (PаO2) իջե ցում 60 միլիմետր սն դիկի սյուն ու պակաս և զար կերա կային ար յան ած խաթթ ու գա զի պա րցիալ ճն շման (PаCO2) բարձրացում 50 միլիմետր սն դիկի սյուն ու ավելի),

5) ս րտի փո րոք ների ֆի բրիլ յացիա և թ րթռոց /տախ իսի ստոլիկ ձև/, սր տի կ անգ, 6) էկ զոգեն թու նավ որումներ (ալկ ոհոլ ային` 1 օրվա գնով, կենդանիների խա յթո ցից, դ եղ որայ քային և ք իմիա կան նյութ երով թո ւնա վոր ումներ), 7) էպ իլեպտիկ ստ ատուս, գի տակցության կո րստով, 8) ծանր աստիճանի պր եէկլա մպսիա և էկլ ամպսիա, 9) տարբեր տեսակի էմ բոլիաներ, 10) H ELL P-համ ախտանիշ (հե մոլ իզ, լ յա րդի ֆե րմ ենտների բարձրացում, թր ոմբո ցիտների քանակի իջեցում),

11) սր տամ կանի սուր ին ֆա րկտ,12) ին սու լտ (հեմ ոռա գիկ, իշ եմիկ), 13) պոլ իտր ավմա (խոշոր ոսկ րերի և/կամ ներքին օրգ անն երի համակցված վ նասվա ծքներ), 14) ցր տահա րություն՝ 3-րդ աստիճանի, 15) մարմնի արտաքին ծածկույթի ա յրվա ծքներ՝ 1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4-րդ աստիճանների ա յրված քներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով։

2. Այլ հ իվա նդություններ և վիճակներ` 1) հո գեշար ժական գր գռ ված վիճակներ, 2) ցն որազ առան ցանքային սուր վիճակներ, 3) սուր աֆ եկտ իվ վիճակներ, փս իխ ոզներ, 4) քրո նիկ հո գեկան հի վանդների խն ամք, 5) օ նկոհեմա տոլոգիական հի վանդությո ւններ (ար յուն աստեղծ հ յու սվածքների չ ար որակ նո րագո յացո ւթյուններ), 6) հե մոֆ իլիա, 7) ա պլ աստ իկ անե մի ա, 8) մ իել ոդի սպլ աստիկ համ ախ տանիշ,

9) օր գան համ ակար գերի ախ տոր ոշված չ արո րակ նո րագո յացու թյունների վ իրա հատա կան բո ւժում, 10) օր գան համ ակար գերի ախ տորո շված չ արոր ակ նոր ագո յա ցությունների ճ առագ այթային բու ժում (բացառությամբ 15 և ավելի MeV (մեգա էլ եկ տրոնվոլտ) հզ որություն ունեցող բժ շկական գծ ային արագացուցիչով իրականացվող ճա ռագա յթային բու ժում), 11) սր տամ կանի սուր ին ֆար կտ՝ ս րտի անհ ետաձգելի վիր ահատ ության ծրագրի շրջանակներում (ստե նտի տեղադրում), 12) իշե միկ ին սու լտ՝ գլխ ուղե ղի սուր կամ են թաս ուր իշ եմիկ ին սու լտի բու ժման ծրագրի շրջանակներում, 13) սի ֆի լիսի բոլոր ձևերը։

3. Վա րակ իչ հի վանդ ություններ` 1) ժա նտա խտ, 2) տու լարե միա, 3) սիբ իրյան խ ոց, 4) դի ֆթե րիա,5) կա պույտ հ ազ և հա րկապո ւյտ հա զ, 6) փա յտա ցում, 7) ս ուր պո լիոմ իելիտ, սո ւր թո րշոմած կա թվա ծահարություն, 8) կատ աղություն, 9) բծ ավոր տի ֆ (էպ իդե միկ), 10) մալ արիա, 11) մարդու իմու նային անբ ավարարության վիր ուս/ձեռքբերովի իմու նային անբա վարարության համ ախտանիշ (ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ),

12) թռ չնագր իպ, 13) վիր ուս ի նոր լոգոտիպով հարուցված գ րիպ, 14) հպ ավարա նցիկ հե մո ռագ իկ տեն դեր, 15) բո տուլի զմ, 16) քու թեշ (բար դացած ձևերը), 17) մեն ինգո կոկա յին վա րակ, 18) առաջնային ս ուր մեն ինգիտ ներ, 19) այլ բա կտերիա յին հիվ անդություններ, 20) ջրծ աղիկ (բարդա ցած ձևերը), 21) կա րմր ուկ (բար դացած ձևերը), 22) կար մրախ տ (բար դացած ձևերը),

23) ս ուր վի րուսային հե պատ իտներ, 24) հա մաճա րակային պ արոտ իտ (բար դացած ձևերը), 25) վա րակային մոն ոնու կլեո զ, 26) առա ջնակի սո ւր բր ուցել յոզ, 27) գրի պ (Առո ղջապահ ության նա խարարության կողմից համ աճարա կի հայտարարման կամ բռ նկումների դեպքում), 28) խոլ երա, 29) որ ովայն ային տի ֆ և պար ատի ֆ, 30) այլ սա լմոն ելոզային վարա կներ,

31) շի գել յոզ, 32) չճշ տված ծագո ւմնաբանությամբ և այլ բակ տերիալ ու վի րուսային ս ուր աղ իքա յին հիվ անդություններ, 33) տու բերկ ուլոզի բոլոր ձևերը, 34) լեպ տոսպի րոզ, 35) լե պրա (բո ր), 36) լեգ իոնե րների հիվ անդություն, 37) Կու տե նդ, Բր իլ լի հի վանդություն, 38) բն ական ծաղ իկ, 39) լեյ շման իոզ, 40) ատի պիկ թ ոք աբո րբ, 41) սո դո կու, ստր եպտո բաց իլյոզ, ֆել ին ոզ,
42) խլ նախ տ, մել իոիդ ոզ, 43) նոր կո րոն ավիր ուսային վ արակ (2019n-CoV), 44) համ աճարակա բանակ ան ներու ժ ունեցող նոր առաջ եկող կամ վերադարձող այլ ախ տածինն երով պայմանավորված վա րակ ներ:»