Ամեն օր առավոտյան լվացվեք սրանով և ընդմիշտ կմոռանաք կն ճիռների դեմքի մաշկի խն դիրների մասին

Ամեն օր առավոտյան լվացվեք սրանով և ընդմիշտ կմոռանաք կնճ իռների դեմքի մաշկի խնդիրների մասին․․․ Ձեզ համար սովորություն դարձրեք և ամեն առավոտ լվացվեք այս տնական միջոցով: Ընդա մենը 1 կարև որ բաղա դրիչ, և ձեր մաշկը կդառ նա հիա սքանչ, գեղե ցիկ և մա քուր: Կնճիռ ները կանհե տանան այնպես, որ կարծես կախար դանք է տեղի ունեցել:

Մաք րությունը՝ առողջ, հարթ մաշկի գլխավոր գրա վա կանն է: Դեմքը կարելի է մաքրել սովորական լվա նալու միջոցով, սակայն կարելի է ավելի լավ արդյունքի հասնել, եթե օգտագործեք հատուկ պատրաստված լոսյո ններ, որոնք իրենց բաղադրության մեջ պարունակում են կե ֆիր:

Մաշկը մահա ցած բջիջներից մաքրելու համար արդյունավետ է այս խառնուրդը, որը պատրաստված է կե ֆիրի հիման վրա:Վերցրեք վարսակի ալյուր: Դրա համար անհրաժեշտ է մանրացնել վարսակի փաթիլները:1ճ.գ. ալյու-րին ավելա ցրեք կեֆիր, այնքան, որ մածուկ ստաց վի:Շրջանաձև շարժումներով մերսելով՝ քսեք դեմքին և վզին: Դրա նից հետո լվացեք գոլ ջրով: պրեք առողջ և գեղեցիկ: