Հրաշք դե ղամիջոց նռան կեղևից. Այս միջոցն օգտագործում Էր դեռևս հիպոկրատը

Այս միջոցն օգտագործում էր դեռևս Հիպոկրատը: Մի քանի օրվա ընթացքում բու ժվում են այնպիսի հի վանդություններ, ինչպիսիք են դիզե նտերիան, սալմ ոնելոզը, ստա մոքսի խո ցը, բարակ աղ ու խո ցը, կո լիտը (հա ստ աղ ու բորբ ոքում), դիսբակ տերիոզը, կույր աղի քի բորբ ոքումը: Դե ղամիջոցի առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն սպանում է միայն հի վանդածին մանր էներին և ոչ մի վն աս չի հասցնում ստա մոքսի և աղ իների օգտակար միկրո ֆլոր ային:

Անհրաժեշտ է պատրաստել թո ւրմ՝ նռան չոր կեղևներից: Կեղևի և եռացրած ջրի հարաբերությունը պետք է լինի 1:20-ի: Նախօրոք տաքացրած բաժակի կամ ապակե բանկայի մեջ լցրեք 10-12գ նռան չոր կեղև և վրան ավելացրեք 200մլ եռման ջուր: Ծածկեք ափսեով և թրմեք 25-30 րոպե: Դրանից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է խմել: Կեղևը պետք է մնա բաժակի մեջ, քանի որ թրման պրոցեսը շարունակվում է:

Դիզեն տերիան, սալմո նելոզը, կույր աղի քի բորբո քումը բու ժելու համար պատրաստելուց անմիջապես հետո (այսինքն եռացրած ջուրը լցնելուց 25-30 րոպե հետո) պետք է խմել թու րմի կեսը: Եթե որոշ ժամանակ անց ձեզ առողջ եք զգում, ուրեմն ձեզ մոտ ստամոքսի սովորական խանգարում էր (փորլու ծություն): Իսկ եթե ոչ, նշանակում է ավելի լուրջ խնդիր է. Պետք է մնալ տանը և 3 ժամ անց խմել մնացած թու րմը: Բուժումը սկսելուց հինգ ժամ անց լրիվ առողջ կլինեք:

Ստա մոքսի և բարակ աղ ու խո ցը, կոլ իտը, դիսբա կտերիոզը բու ժելու համար կպահանջվի մեկ շաբաթ: Նռան կեղևը 25-30 րոպե թրմ ելուց հետո սկսեք խմել: Ամբողջ օրվա ընթացքում պետք է խմել թո ւրմի կեսը (90-100մլ)՝ 4 անգամից, հավասար ժամանակահատվածներով: Ստացվում է, որ ամեն անգամ խմում եք 20-25մլ: Խմում եք սոված վիճակում: Առաջին չափաբաժինը խմում եք առավոտյան, 4-ը՝ քնելուց առաջ:

Թու րմը խմում եք օրը մեջ, այսինքն շաբաթվա 1, 3, 5, 7 օրերը խմում եք, իսկ 2, 4, 6՝ չեք խմում: Այդքանը բավական է լիովին բուժ վելու համար: Սակայն եթե բարդ դեպքերում (օրինակ՝ ստա մոքսի խոց) ապահովության համար ցանկանում եք շարունակել բո ւժումը, ապա կարող եք կրկ նել կուրսը, բայց մեկ շաբաթից ոչ շուտ: ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՄ, թու րմը պետք չէ քամել, քանի որ թր ման պրոցեսը շարունակվում է: Բուժման ընթացքում ալկո հոլը խս տիվ արգել վում է: