Հետևանքները կարող են անդառնալի լինել. Երբ իմանանք սրա մասին, էլ երբեք թույլ չեք տա այս կոպիտ սխալը. Բժ իշկները զգուշացնում են

Պարզվում է շատերին սիրելի ոտքը ոտքի վրա գցած նստելու ձևը հանգեցնում է տհա ճ առո ղջական խնդիրների: Բժ իշկները խորհուրդ չեն տալիս հաճախ նստել նման դիրքով, քանի որ: — բարձրանում է ճնշումը։ Գիտնականներն ուսումնասիրություններից հետո եզրակացրել են, որ նման դիրքի դեպքում ա րյան ճն շումը բարձրանում է:Այնպես որ, նույնիսկ եթե դուք չեք տառապում բարձր ճն շումով, ապա միևնույնն է, մի նստեք ոտքը ոտքի վրա գցած: — զարգանում է ողն աշարի սկո լիոզ: — տեղի է ունենում ոտքերի թմրություն:

Նման դիրքում երկարատև մնալու դեպքում ոտքերում կարող է առաջանալ թմր ություն:Դա պայմանավորված է նրանով, որ ար յան շրջա նառությունը վա տթարանում է ։ Ինչպես նաև մա րմնի համար անսովոր դիրքը առաջացնում է ջղա ձգություն նյա րդային վերջավորություններում: — առաջանում են մե ջքի, պա րանոցի, ուսի ցա վեր: Երբ այս դիրքը սովորություն է դառնում և դուք շատ ժամանակ նստում եք ոտքը ոտքի վրա դնելով, ապա դուք կունենաք մկ անների գերլա րում: Գերլ արումը ց ավ կառաջացնի։

— կարող է հանգեցնել տրո մբների առաջացման: Ոտքը ոտքի վրա դնելով,դուք սեղմում եք անոթները: Այս պաշտոնում ար յան շրջանառությունը տեղի է ունենում ոչ թե սահուն, այլ պուլ սացնող հրումներով: Դրա հետևանքով կարող է ձևավորվել ար յան խց անումներ, որը կխոչընդոտի ար յան նորմալ շրջանառությանը և կխցանի ան ոթները: