Ահա՛ իմ մեջ ես դու, ինչպես մագարեն է ասում, Գրիգոր Նարեկացի

Բժշկության հմտության ամենափորձված հնարավորությամբ Անախտական կյանքի դու պատճառ, երկնային զորեղ թագավոր` Տե՜ր Հիսուս Քրիստոս, Աստված` իմանալիների բոլոր և տեսանելիների: Ահա՛ իմ մեջ ես դու, ինչպես մագարեն է ասում, նոր կցորդությամբ, Ուստի և ես միացած քեզ հետ խոսքի դաշինքով այս բարեզարդ` Թո՛ղ լուսավորվեմ կրկին ողջացած` շնչով ու մարմնով, Ըստ ամենայնի կարող և անդրդվելի: Սպեղանիների կարիք չես զգում դու Հոգուս վերքերին փաթաթաններ պատրաստելու համար, Ո՛չ ժամանակի, ո՛չ միջնորդի և ո՛չ էլ երկարաձիգ օրերի,Ո՛չ

փոփոխական դեղեր տալու և ո՛չ անդամահատման, Ո՛չ էլ խարելու, վիրահատության. Եվ այլ երկրավոր դարմանումների, Որոնք ենթակա են հաճախ վրիպանքի և ամենասխալ տարակուսության: Բայց քեզ` հոգիների և մարմինների Արարչիդ Ամենայն ինչ լուսավոր է, ամենայն ինչ ակներև, Ամեն ինչ գրված, ամեն ինչ դյուրին և հնարավոր, Խորհուրդը գլխավորված է, խոստումը լցված, կամքը կատարված, Քո կտակն Ավետարան է, քո վճիռն` ազատություն, մատյանդ` շնորհ: Չես կաշկանդված դու օրենքներով, ոչ էլ կանոններով շրջափակված. Արգելակված չես նվաստությամբ, ոչ էլ

հպատակությամբ խոնարհված.Չես պարփակված փոքրկությամբ, ոչ էլ սահմաններով չափված. Չես վրիպած բարությունից, ոչ էլ ցասումից այլայլված. Չես սխալված խստությունից, ոչ էլ խռովությունից վրդովված. Չես դղրդված անգիտությունից, ոչ էլ ողորմությունից` փոփոխված. Չես իջել բարձրությունից, ոչ էլ օգնությունից ընկրկած, Ոչ էլ փրկությունից տկարացած: Սկիզբն ու լրումն ես դու ամեն ինչի, և ամենայն ինչ քեզանից է: Փա՜ռք քեզ և երկրպագություն հավիտյանս. ամեն: