«Նարեկի» բու ժիչ աղոթքները. Աղոթք վա խի հաղթահարման

Դո՛ւ, որ այսքան շատ հրաշքներ ես գործել, Հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սար սափելի, Կոչումն ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդումն սքանչելի, Հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, Իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, Տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի,

բարձրություն անբովանդակելի, Քանակություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, Պատճառ Որդու՝ հայրությամբ, այլ ո՛չ նախադաս լինելով.Քո միջոցով և անպարագիր քո զորության շնորհիվ Սա ստի՛ր տառա պեցնող ու դի վական տեն դիս ջերմությունը, Որ սպր դելով՝ մեղ քի հետ մտավ ներս, որպեսզի փախչի մարդուց, Զարհուրելով երկնավոր

գառիդ սխրալի և առատահոս ար յան վտակից, Որով սրսկվ եցինք թեպետ մի անգամ, բայց մաքրվեցինք մշտնջենապես:Քո միջոցով և անպարագիր քո զորության շնորհիվ Սաստի՛ր տառապեցնող ու դիվական տենդիս ջերմությունը, Որ սպրդելով՝ մեղ քի հետ մտավ ներս, որպեսզի փախչի մարդուց, Զարհուրելով երկնավոր գառիդ սխրալի և առատահոս արյ ան վտակից, Որով սրսկվեցինք թեպետ մի անգամ, բայց մաքրվեցինք մշտնջենապես: