Աղոթիր առ աստված և լուսաբացը կլինի բարի

Աղոթիր առ աստված և լուսաբացը կլինի բարի Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն: Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր, Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր. Ամէն։Աղոթիր առ աստված և լուսաբացը կլինի բարի Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ,

Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն: Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր, Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր. Ամէն.Աղոթիր առ աստված և լուսաբացը կլինի բարի Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն: Մեր ձեռքի

գործերը ուղղորդիր, Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գոր ծերը յաջ ողիր. Ամէն։Աղո թիր առ աստված և լո ւսաբացը կլինի բարի Զգործս ձեռաց մերո ց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն: Մեր ձեռքի գո րծերը ուղղորդիր, Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր. Ամէն