Գոհանում եմ քեզանից, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ, և օրհնում ու փառավորում եմ քո սուրբ անունը․ Գոհության աղոթք

Գոհանում եմ քեզանից, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ, և օրհնում ու փառավորում եմ Քո սուրբ անունը, որ պահպանեցիր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հասցրիր երեկոյան ժամին:Այժմ խնդրում եմ, որ Քո ամենազոր Աջով ու Քո սուրբ Խաչով կնքես ծառայիդ բնակարանը, ելքն ու մուտքը, որ ննջենք ապահով ու աներկյուղ, խաղաղությամբ. ամեն:Գոհա նում եմ քեզանից, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ, և օրհնում ու փառավ որում եմ Քո սուրբ անունը, որ պահպա նեցիր Քո անար ժան ու

մե ղավոր ծ առային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հա սցրիր երեկոյան ժա մին:Այժմ խնդրում եմ, որ Քո ամենազ որ Աջով ու Քո սուրբ Խաչով կն քես ծ առայիդ բնակարանը, ելքն ու մուտքը, որ ննջենք ապահով ու աներկյուղ, խաղաղությամբ. ամեն:Գոհանում եմ քեզանից, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ, և օրհնում ու փառավորում եմ Քո սուրբ անունը, որ պահպանեցիր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հասցրիր երեկոյան ժամին:Այժմ խնդրում եմ, որ Քո ամենազոր Աջով ու Քո սուրբ Խաչով կնքես ծառայիդ բնակարանը, ելքն ու մուտքը, որ ննջենք ապահով ու աներկյուղ, խաղաղությամբ.

ամեն:Գոհա նում եմ քեզանից, Տե՛ր իմ և Աստվա՛ծ իմ, և օրհնում ու փառավ որում եմ Քո սուրբ անունը, որ պահպա նեցիր Քո անար ժան ու մեղավոր ծ առային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հա սցրիր երեկոյան ժա մին:Այժմ խնդրում եմ, որ Քո ամենազ որ Աջով ու Քո սուրբ Խաչով կն քես ծ առայիդ բնակարանը, ելքն ու մուտքը, որ ննջենք ապահով ու աներկյուղ, խաղաղությամբ. ամեն: