Թող լույսը բարի լինի բոլորի համար․ Առավոտյան աղոթք

Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտան գներից ու փորձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծա ռային տեսնելուՔո ողո րմության լույսը:Ամեն: Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից,

Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծառ ային տեսնելուՔո ողո րմության լույսը:Ամեն:Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտան գներից ու փորձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծա ռային

տեսնելուՔոողո րմության լույսը:Ամեն: Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում.Քո սուրբ անունը,Որ պահեցիր այս գիշեր.Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով.Առավոտյան այս ժամինԵվ արժանացրիր.Քո ծառ ային տեսնելուՔո ողո րմության լույսը:Ամեն: