Ինչպե՞ս ազատվել բերանի տհ աճ հո տից

Բերանի տ հաճ հ ոտը պայման ավորված է, որպես կան ոն, մարսո ղական համա կարգի օրգա նների հիվան դություններով (ստամ ոքս, լյ րդ, աղին եր, բ երանի խոռ ոչ): Այդ իսկ պատ առով, բերանի տհաճ հոտի հայտ նվելու դեպքում խորհուրդ է տրվում անհապաղ հետազոտվել համապատասխան մասնագետի` ատամնաբո ւյժի և գաստ րոէն տերոլոգի մոտ:Ժողով րդական բժշկ ւթյունն այնուամ ենայնիվ առաջա րկում է մի շ արգ արդյո ավետ դեղա տոմսեր.

Օշինդր դառը. դեղաբույսից 1-2 թ.գ-ի վրա լցնել լավ եռացած 1 բաժակ ջուր, 20 րոպե թր մել և քամ ել: Ստացված թուրմով ողո ղել բե րանը օրվա ընթ ացքում 4-6 անգամ: Լաստենու 20 տերևի վրա լցնել 0,5լ եռացած ջուր: Պատրաստել թուրմ և դրանով օրը 4-6 անգամ ողողել բերանը:Քեմոն սովորական. 15 գ սերմերի վրա լցնել 1 բաժակ եռման ջուր, պատրաստել թո ւրմ: Օրը 4-6 անգամ ողո ղել բեր անը:

Անանուխ պղպեղային. դեղաբույսից 1 ճաշի գդալի վրա լցնել 0,5լ եռման ջուր: Թրմել 1 ժամ և օրը 4-6 անգամ ողողել բերանը:Խնձոր.Կերեք որքան հնարավոր է շատ թարմ խնձորներ:Վերցնել կաղնու կեղևը, սրոհունդի բույսը, կեչու տերևները, եղնջի բույսը, երիցուկը` հավասար քանակությամբ, եփել ու խմել որպես թեյ: