Բարերար և բազումո ղորմ Աստված, ամբողջ սրտով ծն կի եկած աղաչում ենք․ Աղոթք խնդրանքների կատարման

Բարերար և բազումո ղորմ Աստված, ամբողջ սրտով ծն կի եկած աղաչում ենք ու Քո գթո ւթյունն ենք խնդրում։ Ինչպես Քո ծառաներին խոստացար՝ ասելով. «Ամեն ինչ, որ աղոթք անելով խնդրեք և հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ» (Մարկոս 11:24), այս պահին Քեզ հավատացողներիս խնդրանքները իրենց բարի կատարմանը հասցրու, որովհետև մեր հույսը Քո վրա ենք դրել։

Քո առատ ող որմությամբ մխ իթարի՛ր մեզ և առաջնորդելով հասցրու երկնքի անպատմելի արքայությանը, որպեսզի Ամենասուրբ Երրորդությունդ փառավորվի և պատվի արժանանա, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամեն։ Տե՛ր, ող որմի՛ր մեզ։ Տե՛ր, ողո րմի՛ր մեզ։ Տե՛ր, ողո րմի՛ր մեզ։Ամենակա՛լ Աստված, բոլոր արարածների՛ Արարիչ, Դու, որ Քո Միածին Որդուն ուղարկեցիր աշխարհ. Նա եկավ ու փրկեց տիեզերքը մե ղքից, բժ շկեց քո ժողովրդի ախ տերն ու հիվա նդությունները, հաղթեց մա հ վանը և մեզ վերափոխեց կյանքի ու անմա հության։

Արդ, աղաչում ենք Քեզ, մեր Տեր Աստվա՛ծ, Ամենակարող Աջդ այս հիվ անդների վրա պահի՛ր և բժ շկի՛ր նրանց ցա վերն ու հիվ անդությունները, որպեսզի Քե՛զ փառաբանեն, հոգու և մարմնի Բժի՛շկ, և հավատով խոստովանեն ահ եղ Աստվածությունդ, և Քեզ վայել են փառք ու իշխանություն, հավիտյանս հավիտենից. ամեն։