Նախանշաններ, որոնք չի կարելի անուշադրության մատնել

Քաղ ցկեղի բուժման արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրանից, թե երբ է այն հայտնաբերվում: Հիվ անդության հայտնաբերումը վաղ շրջանում չափազանց կարևոր է, հետևաբար անհրաժեշտ է ուշադիր լինել առող ջության նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում դիմել մասնագիտական բու ժօգնության: Goodhouse.ru-ն ներկայացրել է մի քանի ախ տանշան, որոնց առկայության դեպքում հարկավոր է խորհրդակցել մասնագետի հետ: Հ ազ, որը չի անցնում, և ձայնի խռ պոտություն: Դեպքերի մեծամասնությունում հ ազը կապված չէ քաղ ցկեղի հետ: Բայց եթե այն ոչ մի կերպ չի անցնում, ուղեկցվում է նաև խռ պոտությամբ,

կարող է պայմանավորված լինել թո քերի կամ կոկ որդի քաղ ցկեղով: Դիմեք մասնագետի, ով անհրաժեշտության դեպքում հետազոտություններ կնշանակի՝ նո րագո յացությունների առկայությունը հերքելու կամ հաստատելու համար: Փոփոխություններ աղ իների աշխատանքում: Եթե տևական ժամանակ է՝ ա ղիների դատարկման հետ կապված խնդիրներ են առկա, կամ ձեզ հանգիստ չի տալիս փո րլ ուծությունը, հնարավոր է՝ պատճառը նո րագո յացությունն է: Մի զապարկի աշխատանքի փոփոխություններ: Ար յուն մե զի մեջ՝ ախ տանշան, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի անուշադրության մատնել: Սա կարող է պայմանավորված լինել մի զասե ռական համակարգի վա րակներով, ինչպես նաև եր իկամների քաղ ցկեղով: Մշտական, անբացատրելի ց ավ: Ուժեղ, պարբերական ց ավը ոչ միշտ է վկայում լուրջ խնդրի մասին, սակայն հարկավոր է խորհրդակցել մասնագետի հետ: Եթե տևական ժամանակ է՝ մարմնի որևէ հատվածում ց ավը ձեզ հանգիստ չի տալիս, նույնիսկ, եթե այն ուժեղ չէ և առօրյա կյանքին չի խանգարում, դիմեք բժ շկական օգնության: Ար յունահոսություն: Ար յունահոսությունը, որը կապված չէ դաշ տանային ցիկլի հետ, բ ժշկական օգնության դիմելու լուրջ առիթ է: Հնարավոր է՝ սյն պայմանավորված է ար գանդի պարանոցի կամ ձվ արանների քաղ ցկեղով: Հաստ աղ ուց ար յունահոսությունը կարող է վկայել աղ իների քաղ ցկեղի մասին: Քաշի կորուստ: Եթե սննդակարգը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել, ֆիզիկական

ծանրաբեռնվածությունը չի ավելացել, քաշի կորուստը պետք է անհանգստության առիթ դառնա: Այս խնդիրը հաճախ վկայում է զարգացող ուռ ուցքի մասին: Կլ ման դժվ արություններ: Այս խնդիրը կարող է պայմանավորված լինել կո կորդի, կե րակրափ ողի կամ վահ անաձև գե ղձի քաղ կեղով: Ցանկացած դեպքում հարկավոր է խորհրդակցել մասնագետի հետ: Նյութը հրապարակման պատրաստեց zNews-ը