Թթի բու ժիչ հատկությունները

Թթենին ամենքին լավ ծանոթ եւ սիրված պտուղով ծառ է, որը նախկինում հայտնի էր միայն հեռավոր արեւելյան երկրների բնակիչներին՝ չինացիներին, ճապոնացիներին։ Այժմ այն մշակվում է գրեթե ամենուր, իսկ նրա պտուղը՝ թութը, ե՛ւ բարձրարժեք սննդամթերք է, ե՛ւ անփոխարինելի դեղամիջոց։ Հին բժ շկարանն երում նշված է, որ լավագույն թութը խոշորն ու քաղցրն է։ Այն խորհուրդ է տրվում ուտել ճաշելուց առաջ՝ վրայից օշարակ խմելով։ Ամիրդովլաթը գրում է, որ թութը բու ժում է կո կո րդի քա ղց կեղը, տերեւներից պատրաստված եփուկը՝ կո կորդաց ավը, իսկ քաղ ցկե ղային հի վանդո ւթյունների դեպքում խորհուրդ է տալիս խմել թթի հյութ։ Թութը (հատկապես՝ սեւը) լավացնում է ստ ամո քսը։Ան ոթի

վիճակում ուտելիս՝ շուտ է դուրս գալիս ս տամո քսից՝ մաքրելով աղ իքն երի ողջ պարունակությունը, հետեւապես շատ օգտակար է փո րկապ ության ժամանակ։ Փո րը թուլացնելու հատկությամբ օժտված է միայն քաղցր եւ հասած թութը, իսկ խակն ու թթուն կապում է ստ ամո քսը, բու ժում կո կո րդացա վը։ Թութը նպաստում է արյ ունա ստեղծ օ րգա նների բնականոն աշխատանքին, օգտակար է ս ակավա րյուն ության, հե պատ իտի, խո լեցի ստիտի, հի պերտ ոնիայի դեպքում, այն թարմացնում է ար յունը, սնում է ուղ եղը, բացում է ծո րանն երի սպ ազմը, ունի մի զամ ուղ հատկություն։ Շաք արախ տով հի վանդներին խորհուրդ է տրվում ուտել կիսաքաղցր թութ։ Այն հրաշալի միջոց է նաեւ հ ղի կանանց եւ երեխաների համար, որովհետեւ մեծ քանակությամբ ֆո սֆոր է պարունակում։ Թութը կիրառվում է ե՛ւ թարմ, ե՛ւ պահածոյացված վիճակում։ Նրանից պատրաստված եփուկը՝ դոշաբը, հրաշալի դե ղամ իջոց է եւ կիրառվում է շն չառա կան հի վանդութ

յունների ժամանակ։ Իսկ թթից պատրաստված մուրաբան եւ չիրը անփոխարինելի սնունդ են թե՛ երեխաների, թե՛ մեծահասակների համար։ Թթենու տերեւները, սքանչելի մետաքսի վերած վելուց զատ, օժտված են նաեւ կեն արար հատկություններով։ Եթե թթենու տերեւներից խյուս եփեք եւ այն դնեք ցա վող ատ ամի վրա, ց ավը կմեղմանա ու կանցնի։ Տերեւներից պատրաստված թուրմը (ե ռ ացրած ջուրը լցնել տերեւների վրա ու մի քանի ժամ թողնել) բո ւժում է կոկ որդաց ավը։ Տերեւներից ստացված քամուկը բու ժում է խո ցերը, չորացնում վե րքերը։ Սեւ թթենու տերեւները հիանալի միջոց են մազերը ներկելու համար։ Պարզապես հարկավոր է տերեւներն անձրեւաջրով ե ռացնել եւ ստացված եփուկով ցայել մազերը։ Թեփը կանհետանա, եւ մազերի աճը կլավանա, եթե թթի հյութը քսեք գլ խին ու պահեք 3-8 ժամ։