Արյան մեջ շաքարի մակարդակը նորմայի մեջ պահելու համար, ձեզ պետք է ընդամենը մեկ եփած ձու

Ար յան մեջ շա քարի մակարդակը նորմայի մեջ պահելու հա մար, Ձեզ պետք է ընդամենը մեկ եփած ձու․․․Դուք զարմացած կմնաք ձեր ան ալ իզ ների արդյունքներից…Շաքա րային դիա բետը հի վան դություն է, որն ազդում է այն մե թոդի վրա, որով օր գանիզմը մշակելու է գլ յուկո զան ար յան մեջ: Մարդկանց մեծամասնությունը տառա պում է 2-րդ տիպի դիա բետից:

Այդ դեպքում ձեր օր գան իզմը պատշաճ կերպով չի կարողանա օգտագործել ին սուլինը:Քանի որ այդ հի վանդությամբ տա ռապող մարդկանց թիվը մեծ է, խորհուրդ ենք տալիս այցելել բժ իշկին՝ սովորական ստուգման նպատակով: Որպեսզի պաշտպանեք ձեզ այդ հիվանդո ւթյունից, կարող եք նվազեցնել շա քարի մակարդակը պարզ մե թոդի օգնությամբ, իսկ ավելի կոնկրետ՝ եփած ձվի միջոցով: Անհրաժեշտ է՝ Օրվա երկրորդ կե սին եփել մեկ հատ ձու:

Մաքրել այն և մի քանի հատ ծակեր անել պատա ռաքաղով:Դնել այն մեծ տարրայի մեջ և քացախ լցնել, որպիսի ձուն ամբողջո ւթյամբ ծածկվի: Գիշերը այդպես թողնել:Առավոտյան ուտել դա և խմել մի բաժակ գոլ ջուր:Մինչ այս մե թոդի կիրառումը այցելեք բժ իշկին, որպիսի հանձնեք անալ իզներ և բու ժումից հետո ցուցա նիշները համեմատեք սկզբնականների հետ: Արդյունքները կզարմացնեն ձեզ… Եղեք առո ղջ։