ՎԻՃԱԿԸ ՇԱՏ ԼՈՒՐՋ Է․ Անահիտ Ավանեսյանը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ, նա դիմել է ԲՈԼՈՐ ՀՀ քաղաքացիներին

Այլ լուրեր

ՀՀ առո ղջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել՝ գրելով․ «Սիրելի՛ աղջիկներ, մայրեր, կանայք, ինչպես կիրակի օրը նշել եմ ելույթումս, այսօր նորից Ձեզ եմ դիմում խնդրանքով՝ գործադրել բոլոր ջանքերը պաշտպանելու մեր ընտանիքները այս մա հաբեր հի վանդությունից»:

ՀՀ առո ղջապ ահության նա խարար Անահիտ Ավան եսյանը ֆեյս բուքյան իր էջում տես անյութ է հրապ արակել՝ գրելով․ «Սիրելի՛ աղջիկներ, մայ րեր, կանայք, ինչպես կիր ակի օրը նշել եմ ելույթումս, այսօր նորից Ձեզ եմ դիմ ում խնդ րանքով՝ գոր ծադրել բոլոր ջանքերը պաշտպա նելու մեր ընտա նիքները այս մա հաբեր հի վանդությունից»: